Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden De Leestafel®

Voor bedrijven
Een abonnement op het Leestafelpakket / Selectpakket wordt uitsluitend verkocht aan ondernemingen en organisaties binnen Nederland en niet aan particulieren.

Het Leestafelpakket®
Het Leestafelpakket / Selectpakket bestaat uit tijdschriften die over het algemeen de op één na laatste editie zijn. Het Leestafelpakket wordt na ontvangst bezit van de abonnee. Het is verboden het Leestafelpakket door te verkopen of te verhuren aan derden.

Samenstelling pakket
Het Leestafelpakket / Selectpakket bestaat telkens uit minimaal 15 luxe tijdschriften.

Distributie
Bij een maandelijkse levering wordt het Leestafelpakket maandelijks rond de 17e op het bedrijfsadres geleverd. Bij een abonnement met een tweewekelijkse levering (LTP2) wordt het tweede pakket rond de wisseling van de maand geleverd. Indien er rond de afleverdatum niemand op het bedrijfsadres aanwezig is, dient dit tijdig doorgegeven te worden.

Contractperiode
De contractperiode is telkens één jaar en gaat in op de eerste dag van de kalendermaand.

Verlenging
Het abonnement wordt telkens met bovengenoemde contractperiode verlengd, uitgaande van een opzegtermijn van 2 maanden.

Opzegging
Opzegging dient schriftelijk te geschieden en wel minimaal 2 maanden voor afloop van de lopende contractsperiode. Na ontvangst van de opzegging verstuurt De Leestafel hiervan schriftelijk een bevestiging.

Prijs
Basisabonnementsprijzen zijn altijd op jaarbasis en exclusief 9% BTW. Aanbiedingsprijzen gelden alleen voor het eerste jaar. Met een nieuwe aanbieding vervalt de oude. De Leestafel behoudt zich het recht voor om prijzen naar redelijkheid te wijzigen. Prijzen van tijdschriftenrekken en andere accessoires zijn exclusief 21% BTW. Alle leveringen binnen Nederland zijn inclusief de portokosten.

Abonnementswijzigingen
Wijzigingen van leveringsfrequentie van abonnementen kunnen alleen jaarlijks bij de abonnementsverlenging geschieden.

Betaling
Betaling geschiedt, tenzij anders afgesproken, middels een jaarlijkse machtiging, een halfjaarlijkse machtiging een kwartaalmachtiging of een jaarlijkse factuur/nota vooraf.

Incassokostenclausule
Indien de abonnee in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle buitengerechtelijke (incasso) kosten (waaronder de kosten gemaakt voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het voeren van schikkingsonderhandelingen en andere handelingen ter voorbereiding van een mogelijke gerechtelijke procedure) alsmede gerechtelijke kosten voor rekening van de abonnee. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend op basis van het rapport Voorwerk II en worden vermeerderd met € 25,00 registratiekosten”.

Welkomstgeschenken acties en kortingen
Bij afname van meerdere abonnementen kan er individueel een korting (in de vorm van gratis Leestafelpakket(en)) worden gegeven. Welkomst- en andere geschenken kunnen samenhangen met bepaalde acties en zijn vaak branche gerelateerd. De Leestafel behoudt zich het recht voor om middels het Leestafelpakket acties onder de aandacht te brengen.

Betalingsverzuim
Indien de abonnee zijn of haar betaling niet meer kan voldoen, kan De Leestafel de leveringen stoppen en het openstaande bedrag voor reeds gedane leveringen opeisen. De abonnee kan na volledige betaling van openstaande termijnen, het abonnement voortzetten.

Adreswijziging
Adreswijzigingen dienen minimaal 3 weken voor de eerstkomende zending schriftelijk kenbaar gemaakt te worden met vermelding van het oude en het nieuwe adres via De Leestafel, Postbus 7327, 2701 AH  Zoetermeer.

Abonneegegevens
De door de abonnee verstrekte gegevens zullen opgenomen worden in het abonneebestand van De Leestafel. De gegevens zullen niet ter beschikking gesteld worden aan derden.

Vakanties
Tijdelijke sluiting van uw onderneming of organisatie tijdens het bezorgmoment van het Leestafelpakket dient tijdig aangegeven te worden. Het betreffende Leestafelpakket wordt dan bewaard en zal worden verstuurd in een periode zoals door de abonnee aangegeven.

Klachten
Eventuele klachten worden met alle aandacht in behandeling genomen en zullen waar mogelijk gecorrigeerd worden.

Calamiteiten
Bij bedrijfsbeëindiging, overname of calamiteiten van de abonnee dient de abonnee onmiddellijk, indien nodig, een ander afleveradres door te geven.